Daily Audio Blessings of Sant Bhagwant Sahebji Updated at 5 AM (IST)

 1. Vachnamrut G.M. 63 : Nishchaynu, Tattve Karine Bhagwan Janyanu - Samjuti 5 (08-Nov-2018) 3.56
 2. Vachnamrut G.M. 63 : Nishchaynu, Tattve Karine Bhagwan Janyanu - Samjuti 4 (07-Nov-2018) 4:51
 3. Vachnamrut G.M. 63 : Nishchaynu, Tattve Karine Bhagwan Janyanu - Samjuti 3 (06-Nov-2018) 3.28
 4. Vachnamrut G.M. 63 : Nishchaynu, Tattve Karine Bhagwan Janyanu - Samjuti 2 (05-Nov-2018) 4:35
 5. Vachnamrut G.M. 63 : Nishchaynu, Tattve Karine Bhagwan Janyanu - Samjuti 1 (04-Nov-2018) 4:19
 6. Vachnamrut G.M. 33 : Nishkami Vartmannu - Samjuti 8 (03-Nov-2018) 5:30
 7. Vachnamrut G.M. 33 : Nishkami Vartmannu - Samjuti 7 (02-Nov-2018) 4:16
 8. Vachnamrut G.M. 33 : Nishkami Vartmannu - Samjuti 6 (01-Nov-2018) 6:03
 9. Vachnamrut G.M. 33 : Nishkami Vartmannu - Samjuti 5 (31-Oct-2018) 5:48
 10. Vachnamrut G.M. 33 : Nishkami Vartmannu - Samjuti 4 (30-Oct-2018) 5:59
 11. Vachnamrut G.M. 33 : Nishkami Vartmannu - Samjuti 3 (29-Oct-2018) 4:51
 12. Vachnamrut G.M. 33 : Nishkami Vartmannu - Samjuti 2 (28-Oct-2018) 4.53
 13. Vachnamrut G.M. 33 : Nishkami Vartmannu - Samjuti 1 (27-Oct-2018) 5:33
 14. Vachnamrut G.A. 5 : "Mahaymye Yukta Bhaktinu" - Samjuti 4 (26-Oct-2017) 3:57
 15. Vachnamrut G.A. 5 : "Mahaymye Yukta Bhaktinu" - Samjuti 3 (25-Oct-2017) 2:29
 16. Vachnamrut G.A. 5 : "Mahaymye Yukta Bhaktinu" - Samjuti 2 (24-Oct-2017) 6:34
 17. Vachnamrut G.A. 5 : "Mahaymye Yukta Bhaktinu" - Samjuti 1 (23-Oct-2017) 5:04
 18. Vachnamrut G.P. 6 : "Viveki-Avivekinu" - Samjuti 4 (22-Oct-2017) 3:06
 19. Vachnamrut G.P. 6 : "Viveki-Avivekinu" - Samjuti 3 (21-Oct-2017) 2:52
 20. Vachnamrut G.P. 6 : "Viveki-Avivekinu" - Samjuti 2 (20-Oct-2017) 3:04
 21. Vachnamrut G.P. 6 : "Viveki-Avivekinu" - Samjuti 1 (19-Oct-2017) 4:19
 22. Vachnamrut G.A. 26 : Mana-Indriyone Dabine Varte Teva Santnu - Samjuti 3 (18-Oct-2018) 9:01
 23. Vachnamrut G.A. 26 : Mana-Indriyone Dabine Varte Teva Santnu - Samjuti 2 (17-Oct-2018) 8:19
 24. Vachnamrut G.A. 26 : Mana-Indriyone Dabine Varte Teva Santnu - Samjuti 1 (16-Oct-2018) 9:04
 25. Vachnamrut G.A. 28 : Bhagvanna Margmathi Padyanu - Samjuti 9 (15-Oct-2018) 4:44
 26. Vachnamrut G.A. 28 : Bhagvanna Margmathi Padyanu - Samjuti 7 (13-Oct-2018) 3:48
 27. Vachnamrut G.A. 28 : Bhagvanna Margmathi Padyanu - Samjuti 6 (12-Oct-2018) 3:27
 28. Vachnamrut G.A. 28 : Bhagvanna Margmathi Padyanu - Samjuti 5 (11-Oct-2018) 4:32
 29. Vachnamrut G.A. 28 : Bhagvanna Margmathi Padyanu - Samjuti 4 (10-Oct-2018) 3:33
 30. Vachnamrut G.A. 28 : Bhagvanna Margmathi Padyanu - Samjuti 3 (09-Oct-2018) 6:15
 31. Vachnamrut G.A. 28 : Bhagvanna Margmathi Padyanu - Samjuti 2 (08-Oct-2018) 4:35
 32. Vachnamrut G.A. 28 : Bhagvanna Margmathi Padyanu - Samjuti 1 (07-Oct-2018) 4:43
 33. Vachnamrut G.A. 17 : Bharatjina Akhyannu - Samjuti 5 (06-Oct-2018) 5:53
 34. Vachnamrut G.A. 17 : Bharatjina Akhyannu - Samjuti 4 (05-Oct-2018) 4:49
 35. Vachnamrut G.A. 17 : Bharatjina Akhyannu - Samjuti 3 (04-Oct-2018) 3:20
 36. Vachnamrut G.A. 17 : Bharatjina Akhyannu - Samjuti 2 (03-Oct-2018) 4:24
 37. Vachnamrut G.A. 17 : Bharatjina Akhyannu - Samjuti 1 (02-Oct-2018) 4:51
 38. Vachnamrut G.A. 14 : Kayasthna Aviveknu, Lambakarnanu - Samjuti 11 (01-Oct-2018) 5:25
 39. Vachnamrut G.A. 14 : Kayasthna Aviveknu, Lambakarnanu - Samjuti 10 (30-Sep-2018) 5:36
 40. Vachnamrut G.A. 14 : Kayasthna Aviveknu, Lambakarnanu - Samjuti 9 (29-Sep-2018)
 41. Vachnamrut G.A. 14 : Kayasthna Aviveknu, Lambakarnanu - Samjuti 8 (28-Sep-2018) 3:12
 42. Vachnamrut G.A. 14 : Kayasthna Aviveknu, Lambakarnanu - Samjuti 7 (27-Sep-2018) 3:31
 43. Vachnamrut G.A. 14 : Kayasthna Aviveknu, Lambakarnanu - Samjuti 6 (26-Sep-2018) 3:08
 44. Vachnamrut G.A. 14 : Kayasthna Aviveknu, Lambakarnanu - Samjuti 5 (25-Sep-2018) 4:12
 45. Vachnamrut G.A. 14 : Kayasthna Aviveknu, Lambakarnanu - Samjuti 4 (24-Sep-2018) 4:19
 46. Vachnamrut G.A. 14 : Kayasthna Aviveknu, Lambakarnanu - Samjuti 3 (23-Sep-2018) 3:49
 47. Vachnamrut G.A. 14 : Kayasthna Aviveknu, Lambakarnanu - Samjuti 2 (22-Sep-2018) 4:55
 48. Vachnamrut G.A. 14 : Kayasthna Aviveknu, Lambakarnanu - Samjuti 1 (21-Sep-2018) 5:35
 49. Vachnamrut G.A. 39 : Vishalyakarni Oshadhinu - Samjuti 6 (20-Sep-2018) 5:02
 50. Vachnamrut G.A. 39 : Vishalyakarni Oshadhinu - Samjuti 5 (19-Sep-2018) 4:12
 51. Vachnamrut G.A. 39 : Vishalyakarni Oshadhinu - Samjuti 4 (18-Sep-2018) 5:54
 52. Vachnamrut G.A. 39 : Vishalyakarni Oshadhinu - Samjuti 3 (17-Sep-2018) 3:55
 53. Vachnamrut G.A. 39 : Vishalyakarni Oshadhinu - Samjuti 2 (16-Sep-2018) 3:53
 54. Vachnamrut G.A. 39 : Vishalyakarni Oshadhinu - Samjuti 1 (15-Sep-2018) 5:45

Brahma Manan