Daily Audio Blessings of Sant Bhagwant Sahebji Updated at 5 AM (IST)

 1. Vachnamrut G.P. 48 : Char Prakarna Kusanginu - Samjuti 3 (19-Jan-2019) 3:44
 2. Vachnamrut G.P. 48 : Char Prakarna Kusanginu - Samjuti 2 (18-Jan-2019) 3:49
 3. Vachnamrut G.P. 48 : Char Prakarna Kusanginu - Samjuti 1 (17-Jan-2019) 4:45
 4. Vachnamrut G.P. 24 : Gnanni Sthitinu, Mahatmyarupi Khatainu - Samjuti 8 (16-Jan-2019) 5:51
 5. Vachnamrut G.P. 24 : Gnanni Sthitinu, Mahatmyarupi Khatainu - Samjuti 7 (15-Jan-2019) 3:12
 6. Vachnamrut G.P. 24 : Gnanni Sthitinu, Mahatmyarupi Khatainu - Samjuti 6 (14-Jan-2019) 4:20
 7. Vachnamrut G.P. 24 : Gnanni Sthitinu, Mahatmyarupi Khatainu - Samjuti 5 (13-Jan-2019) 6:08
 8. Vachnamrut G.P. 24 : Gnanni Sthitinu, Mahatmyarupi Khatainu - Samjuti 4 (12-Jan-2019) 4:45
 9. Vachnamrut G.P. 24 : Gnanni Sthitinu, Mahatmyarupi Khatainu - Samjuti 3 (11-Jan-2019) 3:57
 10. Vachnamrut G.P. 24 : Gnanni Sthitinu, Mahatmyarupi Khatainu - Samjuti 2 (10-Jan-2019) 3:11
 11. Vachnamrut G.P. 24 : Gnanni Sthitinu, Mahatmyarupi Khatainu - Samjuti 1 (09-Jan-2019) 5:19
 12. Vachnamrut G.P. 5 : Dhyanna Agrahnu - Samjuti 4 (08-Jan-2019) 4:42
 13. Vachnamrut G.P. 5 : Dhyanna Agrahnu - Samjuti 3 (07-Jan-2019) 4:18
 14. Vachnamrut G.P. 5 : Dhyanna Agrahnu - Samjuti 2 (06-Jan-2019) 2:44
 15. Vachnamrut G.P. 5 : Dhyanna Agrahnu - Samjuti 1 (05-Jan-2019) 4:07
 16. Vachnamrut G.P. 4 : Naradjina Jevi Irshya Karvanu - Samjuti 8 (04-Jan-2019) 4:02
 17. Vachnamrut G.P. 4 : Naradjina Jevi Irshya Karvanu - Samjuti 7 (03-Jan-2019) 4:54
 18. Vachnamrut G.P. 4 : Naradjina Jevi Irshya Karvanu - Samjuti 6 (02-Jan-2019) 2:25
 19. Vachnamrut G.P. 4 : Naradjina Jevi Irshya Karvanu - Samjuti 5 (01-Jan-2019) 3:07

Brahma Manan