Sadguru Sant Shri Param Pujya Ashvinbhai e Vahaveli Pãrãyan Sarvãni

Upasana Dham, Amdavad, 26 to 28 January 2018

Sant Samgam 6

 1. Prastavna Pramod Patil 2:51
 2. Bhagavad Geeta Darshan_Session-1_Part-1 Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 36:03
 3. Bhagavad Geeta Darshan_Session-1_Part-2 Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 34:04
 4. Bhagavad Geeta Darshan_Session-1_Part-3 Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 33:41
 5. Bhagavad Geeta Darshan_Session-1_Part-4 Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 38:41
 6. Bhagavad Geeta Darshan_Session-2_Part-1 Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 34:56
 7. Bhagavad Geeta Darshan_Session-2_Part-2 Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 33:06
 8. Bhagavad Geeta Darshan_Session-2_Part-3 Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 49:41
 9. Bhagavad Geeta Darshan_Session-2_Part-4 Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 49:47
 10. Bhagavad Geeta Darshan_Session-3_Part-1 Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 37:07
 11. Bhagavad Geeta Darshan_Session-3_Part-2 Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 41:02
 12. Bhagavad Geeta Darshan_Session-3_Part-3 Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 43:07