Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

 • Sant Bhagwant Sahebji, (L to R) Pujya Sunilbhai (Managing Trustee, Sharda Mandir, Nadiad), Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai, Shri Pareshbhai, Pujya Sarojben (Gunatit Jyot, V V Nagar) and Sadguru Sant Pujya Ratikaka lightning the lamp during the inauguration of 51st Annual day Celebrations.

 • Pujya Sunilbhai performed Swagat Pravachan.

 • Students of Std. 3-4-5 performed Prayer Dance.

 • Students of Std. 3-4-5 performed Prayer Dance.

 • Students of Std. 3-4-5 performed Prayer Dance.

 • Students of Std. 2 performed Swagat Dance.

 • Students of Std. 2 performed Swagat Dance.

 • Shri Pareshbhai performed Prãsangik Pravachan.

 • Awards to past students of Sharda Mandir Nadiad

 • Shri Rahgirbhai (Principal, Secondary and Higher Secondary Section) offered memento to Sant Bhagwant Sahebji.

 • Shri Rahgirbhai offered memento to Shri Pareshbhai.

 • Shri Rahgirbhai offered memento to Sadguru Sant Pujya Ratikaka.

 • Shri Rahgirbhai offered memento to Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai.

 • Sant Bhagwant Sahebji showered blessings.

 • Pujya Sarojben performed Aabhãr Darshan Pravachan.

 • Students of Std. 1 performed cultural program.

 • Sushri Ridhiben (Past Student) honored 1st Standard students with Akshar Nivasi Shree Dinkarray Pandya Smruti Puraskãr.

 • Shri Rashmibhai (Dave Foundation, Vadodara) honored 2nd Standard students with Akshar Nivasi Shree Dinkarray Pandya Smruti Puraskãr.

 • Students of Std. 7-8 performed cultural program.

 • Students of Std. 7-8 performed cultural program.

 • Shri Bharatbhai (Past Student) honored 3rd Standard students with Akshar Nivasi Shree Dinkarray Pandya Smruti Puraskãr.

 • Shri Ashishbhai (Past Student) honored 4th Standard students with Akshar Nivasi Shree Dinkarray Pandya Smruti Puraskãr.

 • Students of Std. 4-8 sang Group Song.

 • Students of Std. 4-8 performed cultural program.

 • Students of Std. 4-8 performed cultural program.

 • Shri Shaileshbhai (Chandan Jewelers) honored 5th Standard students with Akshar Nivasi Shree Dinkarray Pandya Smruti Puraskãr.

 • Shri Premjibhai honored 6th Standard students with Akshar Nivasi Shree Dinkarray Pandya Smruti Puraskãr.

 • Students of Std. 6-7-8 performed cultural program.

 • Students of Std. 6-7-8 performed cultural program.

 • Students of Std. 6-7-8 performed cultural program.

 • Shri Bharatbhai (Alankar Jewelers) honored 7th Standard students with Akshar Nivasi Shree Dinkarray Pandya Smruti Puraskãr.

 • Pujya Muditvadnandji honored 8th Standard students with Akshar Nivasi Shree Dinkarray Pandya Smruti Puraskãr.

 • Students of Std. 9 performed cultural program.

 • Students of Std. 9 performed cultural program.

 • Pujya Vasubhai honored 3-4 Standard students with Guruvarya Param Pujya Jashbhai Saheb Suvarna Jayanti Smruti Puraskãr.

 • Sadguru Sant Pujya Harshadbhai honored 5-6 Standard students with Guruvarya Param Pujya Jashbhai Saheb Suvarna Jayanti Smruti Puraskãr.

 • Pujya Jashuben (Gunatit Jyot, V V Nagar) honored 7-8 Standard students with Guruvarya Param Pujya Jashbhai Saheb Suvarna Jayanti Smruti Puraskãr.

 • Sushri Kusumben honored 9th Standard students with Guruvarya Param Pujya Jashbhai Saheb Suvarna Jayanti Smruti Puraskãr.

 • Students of Std. 9-10-11 performed cultural program.

 • Students of Std. 9-10-11 performed cultural program.

 • Pujya Pankajbhai honored 10th Standard students with Guruvarya Param Pujya Jashbhai Saheb Suvarna Jayanti Smruti Puraskãr.

 • Sadguru Sant Pujya Ratikaka honored 11th Standard students with Guruvarya Param Pujya Jashbhai Saheb Suvarna Jayanti Smruti Puraskãr.

 • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai honored 12th Standard students with Guruvarya Param Pujya Jashbhai Saheb Suvarna Jayanti Smruti Puraskãr.

 • Students of Std. 9-10-11 performed cultural program.

 • Students of Std. 9-10-11 performed cultural program.

 • Students of Std. 9-10-11 performed cultural program.