Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

 • Sant Bhagwant Sahebji, Sadguru Sant Pujya Shantibhai, Vratdhãri Santo and Haribhatko during sabhã.

 • Sant Bhagwant Sahebji, Sadguru Sant Pujya Shantibhai, Vratdhãri Santo and Haribhatko during sabhã.

 • Birajbhai (Amdavad) performed pujan of Param Pujya Kakaji.

 • Birajbhai (Amdavad) offered garland and received blessings from Sant Bhagwant Sahebji.

 • Anilbhai (Visavadar) offered garland and received blessings from Sadguru Santo Pujya Shantibhai.

 • Dipakbhai and Pujya Bharatbhai (YDS, Powai) offered garland and received blessings from Sant Bhagwant Sahebji.

 • Pujya Vashibhai (YDS, Powai) performed Mahãtmya Darshan Pravachan.

 • Pujya Arunbhai performed Mahãtmya Darshan Pravachan.

 • Pujya Ranchhodbhai performed Mahãtmya Darshan Pravachan.

 • Sadguru Sant Pujya Shantibhai showered blessings.

 • Sant Bhagwant Sahebji showered blessings.

 • Sant Bhagwant Sahebji showered blessings.

 • Vratdhãri Santo and Haribhakto during sabhã.

 • Vratdhãri Santo and Haribhakto during sabhã.