Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

  • Sant Bhagwant Sahebji and Santo during Shree Mukt Akshar Purshottam Mahãrãj Rajat Pãtotsav Vidhi in Parmita Mandir, Anoopam Mission, Mogri.

  • Sant Bhagwant Sahebji and Santo during Shree Mukt Akshar Purshottam Mahãrãj Rajat Pãtotsav Vidhi in Parmita Mandir, Anoopam Mission, Mogri.

  • Sant Bhagwant Sahebji showers blessing during Poshi Poonam Mahãtmya Mahãsabhã at Anoopam Mission, Mogri.

  • Sant Bhagwant Sahebji showers blessing during Poshi Poonam Mahãtmya Mahãsabhã at Anoopam Mission, Mogri.

Bhakti Parva 2017-18 @ Mogri