Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

  • Sant Bhagwant Sahebji with Harshadbhai (MLA) during padhrãmni at his office, Visavadar.

  • Sant Bhagwant Sahebji performing darshan of Shri HariKrishna Mahãrãj at Shree Swaminarayan Mandir, Junagadh.

  • Sant Bhagwant Sahebji with Pankajbhai and Joshi saheb (MLA) during padhrãmni at Junagadh.

  • Sant Bhagwant Sahebji, Sadguru Sant Pujya Shantibhai, Vratdhãri Santo and Haribhakto at Shree Swaminarayan Mandir, Junagadh.

  • Sant Bhagwant Sahebji during inauguration of New Sãdhak Nivãs at Anoopam Mission, Manavadar.

  • Sant Bhagwant Sahebji showers blessing during Pãtotsav Sabhã and Param Pujya Kakaji’s 100th Prãgatyadin sabhã at Anoopam Mission, Manavadar.

Pãtotsav and Param Pujya Kakaji’s 100th Prãgatyadin