Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

  • Sant Bhagwant Sahebji showers blessing during Sadguru Sant Pujya Shantibhai’s 77th Pragatyadin at Yogi Prasad, Anoopam Mission, Mogri.

  • Sant Bhagwant Sahebji showers blessing during Sadguru Sant Pujya Shantibhai’s 77th Pragatyadin at Yogi Prasad, Anoopam Mission, Mogri.

  • Sant Bhagwant Sahebji showers blessing during Sadguru Sant Pujya Ratikaka’s 80th Pragatyadin at Yogi Prasad, Anoopam Mission, Mogri.

  • Sant Bhagwant Sahebji showers blessing during Sadguru Sant Pujya Ratikaka’s 80th Pragatyadin at Yogi Prasad, Anoopam Mission, Mogri.

  • Renukaben offering prasad of Kailash Mansarovar tirth yatra to Sant Bhagwant Sahebji at Yogi Prasad, Anoopam Mission, Mogri.

  • Sant Bhagwant Sahebji during Sadguru Santo Pujya Shantibhai and Pujya Ratikaka’s pragatyadin cake cutting ceremony at Yogi Prasad, Anoopam Mission, Mogri.

Sadguru Sant Pujya Shantibhai’s 77th Pragatyadin

Sadguru Sant Pujya Ratikaka’s 80th Pragatyadin