Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

  • Sant Bhagwant Sahebji with Nikhilbhai-Jaybhai and family during their visit to Anoopam Mission, Mogri.

  • Sant Bhagwant Sahebji, Sadguru Santo Pujya Ashvinbhai and Pujya Shantibhai with Maheshbhai and family during their visit to Anoopam Mission, Mogri.

  • Sant Bhagwant Sahebji with Pareshbhai (USA) and family during their visit to Anoopam Mission, Mogri.