Yogihradaye Gunjatã Nandpanktinã Santo rachit Kirtan Surãvali

Anoopam Mission, Mogri, 23 January 2018

  1. Prastavna Pujya Utpalbhai 2:27
  2. Muktanand swami Jiavangatha & Bhajans Anoopam Soor Vrund 46:42
  3. Premanand swami Jiavangatha & Bhajans Anoopam Soor Vrund 43:41
  4. Nishkulanand swami Jiavangatha & Bhajans Anoopam Soor Vrund 32:05
  5. Brahmanand swami Jiavangatha & Bhajans Anoopam Soor Vrund 28:12
  6. Sadguru Santo Pujya Shantibhai & Pujya Ashvinbhai singing Bhajan Sadguru Santo Pujya Shantibhai & Pujya Ashvinbhai 7:42
  7. Sant Bhagwant Sahebji's Aashirvad Sant Bhagwant Sahebji 3:04