Daily Audio Blessings of Sant Bhagwant Sahebji Updated at 5 AM (IST)

 1. Vachnamrut G.P. 77 : Gnanne Othye Dharma Khota na Karavanu - Samjuti 2 (20-Feb-2019) 3:36
 2. Vachnamrut G.P. 77 : Gnanne Othye Dharma Khota na Karavanu - Samjuti 1 (19-Feb-2019) 5:51
 3. Vachnamrut G.P. 71 : Bhagwannu Swarup Akshardham Sahit Viraje Chhe - Samjuti 9 (18-Feb-2019) 4:37
 4. Vachnamrut G.P. 71 : Bhagwannu Swarup Akshardham Sahit Viraje Chhe - Samjuti 8 (17-Feb-2019) 1:33
 5. Vachnamrut G.P. 71 : Bhagwannu Swarup Akshardham Sahit Viraje Chhe - Samjuti 7 (16-Feb-2019) 3:09
 6. Vachnamrut G.P. 71 : Bhagwannu Swarup Akshardham Sahit Viraje Chhe - Samjuti 6 (15-Feb-2019) 3:13
 7. Vachnamrut G.P. 71 : Bhagwannu Swarup Akshardham Sahit Viraje Chhe - Samjuti 5 (14-Feb-2019) 5:55
 8. Vachnamrut G.P. 71 : Bhagwannu Swarup Akshardham Sahit Viraje Chhe - Samjuti 4 (13-Feb-2019) 4:06
 9. Vachnamrut G.P. 71 : Bhagwannu Swarup Akshardham Sahit Viraje Chhe - Samjuti 3 (12-Feb-2019) 2:04
 10. Vachnamrut G.P. 71 : Bhagwannu Swarup Akshardham Sahit Viraje Chhe - Samjuti 2 (11-Feb-2019) 3:51
 11. Vachnamrut G.P. 71 : Bhagwannu Swarup Akshardham Sahit Viraje Chhe - Samjuti 1 (10-Feb-2019) 4:55
 12. Vachnamrut G.P. 68 : Ashta Prakarni Pratimama Ane Santma Akhand Rahyanu - Samjuti 8 (9-Feb-2019) 2:36
 13. Vachnamrut G.P. 68 : Ashta Prakarni Pratimama Ane Santma Akhand Rahyanu - Samjuti 7 (8-Feb-2019) 3:47
 14. Vachnamrut G.P. 68 : Ashta Prakarni Pratimama Ane Santma Akhand Rahyanu - Samjuti 6 (7-Feb-2019) 4:35
 15. Vachnamrut G.P. 68 : Ashta Prakarni Pratimama Ane Santma Akhand Rahyanu - Samjuti 5 (6-Feb-2019) 3:08
 16. Vachnamrut G.P. 68 : Ashta Prakarni Pratimama Ane Santma Akhand Rahyanu - Samjuti 4 (5-Feb-2019) 4:49
 17. Vachnamrut G.P. 68 : Ashta Prakarni Pratimama Ane Santma Akhand Rahyanu - Samjuti 3 (4-Feb-2019) 5:48
 18. Vachnamrut G.P. 68 : Ashta Prakarni Pratimama Ane Santma Akhand Rahyanu - Samjuti 2 (3-Feb-2019) 3:21
 19. Vachnamrut G.P. 68 : Ashta Prakarni Pratimama Ane Santma Akhand Rahyanu - Samjuti 1 (2-Feb-2019) 5:06
 20. Vachnamrut G.P. 54 : Bhagvat Dharmana Poshannu, Mokshana Dvarnu - Samjuti 7 (01-Feb-2019) 5:49
 21. Vachnamrut G.P. 54 : Bhagvat Dharmana Poshannu, Mokshana Dvarnu - Samjuti 6 (31-Jan-2019) 3:50
 22. Vachnamrut G.P. 54 : Bhagvat Dharmana Poshannu, Mokshana Dvarnu - Samjuti 5 (30-Jan-2019) 3:36
 23. Vachnamrut G.P. 54 : Bhagvat Dharmana Poshannu, Mokshana Dvarnu - Samjuti 4 (29-Jan-2019) 4:32
 24. Vachnamrut G.P. 54 : Bhagvat Dharmana Poshannu, Mokshana Dvarnu - Samjuti 3 (28-Jan-2019) 5:12
 25. Vachnamrut G.P. 54 : Bhagvat Dharmana Poshannu, Mokshana Dvarnu - Samjuti 2 (27-Jan-2019) 2:07
 26. Vachnamrut G.P. 54 : Bhagvat Dharmana Poshannu, Mokshana Dvarnu - Samjuti 1 (26-Jan-2019) 1:18
 27. Vachnamrut G.P. 53 : Vadhyaghatyanu - Samjuti 3 (25-Jan-2019) 4:18
 28. Vachnamrut G.P. 53 : Vadhyaghatyanu - Samjuti 2 (24-Jan-2019) 5:45
 29. Vachnamrut G.P. 53 : Vadhyaghatyanu - Samjuti 1 (23-Jan-2019) 3:22
 30. Vachnamrut G.P. 48 : Char Prakarna Kusanginu - Samjuti 6 (22-Jan-2019) 4:16
 31. Vachnamrut G.P. 48 : Char Prakarna Kusanginu - Samjuti 5 (21-Jan-2019) 4:34
 32. Vachnamrut G.P. 48 : Char Prakarna Kusanginu - Samjuti 4 (20-Jan-2019) 2:47
 33. Vachnamrut G.P. 48 : Char Prakarna Kusanginu - Samjuti 3 (19-Jan-2019) 3:44
 34. Vachnamrut G.P. 48 : Char Prakarna Kusanginu - Samjuti 2 (18-Jan-2019) 3:49
 35. Vachnamrut G.P. 48 : Char Prakarna Kusanginu - Samjuti 1 (17-Jan-2019) 4:45
 36. Vachnamrut G.P. 24 : Gnanni Sthitinu, Mahatmyarupi Khatainu - Samjuti 8 (16-Jan-2019) 5:51
 37. Vachnamrut G.P. 24 : Gnanni Sthitinu, Mahatmyarupi Khatainu - Samjuti 7 (15-Jan-2019) 3:12
 38. Vachnamrut G.P. 24 : Gnanni Sthitinu, Mahatmyarupi Khatainu - Samjuti 6 (14-Jan-2019) 4:20
 39. Vachnamrut G.P. 24 : Gnanni Sthitinu, Mahatmyarupi Khatainu - Samjuti 5 (13-Jan-2019) 6:08
 40. Vachnamrut G.P. 24 : Gnanni Sthitinu, Mahatmyarupi Khatainu - Samjuti 4 (12-Jan-2019) 4:45
 41. Vachnamrut G.P. 24 : Gnanni Sthitinu, Mahatmyarupi Khatainu - Samjuti 3 (11-Jan-2019) 3:57
 42. Vachnamrut G.P. 24 : Gnanni Sthitinu, Mahatmyarupi Khatainu - Samjuti 2 (10-Jan-2019) 3:11
 43. Vachnamrut G.P. 24 : Gnanni Sthitinu, Mahatmyarupi Khatainu - Samjuti 1 (09-Jan-2019) 5:19
 44. Vachnamrut G.P. 5 : Dhyanna Agrahnu - Samjuti 4 (08-Jan-2019) 4:42
 45. Vachnamrut G.P. 5 : Dhyanna Agrahnu - Samjuti 3 (07-Jan-2019) 4:18
 46. Vachnamrut G.P. 5 : Dhyanna Agrahnu - Samjuti 2 (06-Jan-2019) 2:44
 47. Vachnamrut G.P. 5 : Dhyanna Agrahnu - Samjuti 1 (05-Jan-2019) 4:07
 48. Vachnamrut G.P. 4 : Naradjina Jevi Irshya Karvanu - Samjuti 8 (04-Jan-2019) 4:02
 49. Vachnamrut G.P. 4 : Naradjina Jevi Irshya Karvanu - Samjuti 7 (03-Jan-2019) 4:54
 50. Vachnamrut G.P. 4 : Naradjina Jevi Irshya Karvanu - Samjuti 6 (02-Jan-2019) 2:25
 51. Vachnamrut G.P. 4 : Naradjina Jevi Irshya Karvanu - Samjuti 5 (01-Jan-2019) 3:07

Brahma Manan