Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

 1. Vachnamrut G.M. 62: Aatmanishtha, Pativratapanu Ne Daspananu - Samjuti 11 (07-Aug-2019) 3:56
 2. Vachnamrut G.M. 62: Aatmanishtha, Pativratapanu Ne Daspananu - Samjuti 10 (06-Aug-2019) 4:21
 3. Vachnamrut G.M. 62: Aatmanishtha, Pativratapanu Ne Daspananu - Samjuti 9 (05-Aug-2019) 5:30
 4. Vachnamrut G.M. 62: Aatmanishtha, Pativratapanu Ne Daspananu - Samjuti 8 (04-Aug-2019) 6:38
 5. Vachnamrut G.M. 62: Aatmanishtha, Pativratapanu Ne Daspananu - Samjuti 7 (03-Aug-2019) 5:29
 6. Vachnamrut G.M. 62: Aatmanishtha, Pativratapanu Ne Daspananu - Samjuti 6 (02-Aug-2019) 3:58
 7. Vachnamrut G.M. 62: Aatmanishtha, Pativratapanu Ne Daspananu - Samjuti 5 (01-Aug-2019) 5:52
 8. Vachnamrut G.M. 62: Aatmanishtha, Pativratapanu Ne Daspananu - Samjuti 4 (31-Jul-2019) 5:09
 9. Vachnamrut G.M. 62: Aatmanishtha, Pativratapanu Ne Daspananu - Samjuti 3 (30-Jul-2019) 4:07
 10. Vachnamrut G.M. 62: Aatmanishtha, Pativratapanu Ne Daspananu - Samjuti 2 (29-Jul-2019) 4:56
 11. Vachnamrut G.M. 62: Aatmanishtha, Pativratapanu Ne Daspananu - Samjuti 1 (28-Jul-2019) 6:13
 12. Vachnamrut G.M. 30: Sonu ne Stri Bandhan Na Karayanu - Samjuti 6 (27-Jul-2019) 5:39
 13. Vachnamrut G.M. 30: Sonu ne Stri Bandhan Na Karayanu - Samjuti 5 (26-Jul-2019) 4:50
 14. Vachnamrut G.M. 30: Sonu ne Stri Bandhan Na Karayanu - Samjuti 4 (25-Jul-2019) 6:02
 15. Vachnamrut G.M. 30: ”Sonu ne Stri Bandhan Na Karayanu” - Samjuti 3 (24-Jul-2019) 4:48
 16. Vachnamrut G.M. 30: ”Sonu ne Stri Bandhan Na Karayanu” - Samjuti 2 (23-Jul-2019) 5:22
 17. Vachnamrut G.M. 30: ”Sonu ne Stri Bandhan Na Karayanu” - Samjuti 1 (22-Jul-2019) 5:13
 18. Vachnamrut G.P. 40 : Savikalp Nirvikalp Samadhinu - Samjuti 2 (21-Jul-2019) 3:36
 19. Vachnamrut G.P. 40 : Savikalp Nirvikalp Samadhinu - Samjuti 1 (20-Jul-2019) 5:42
 20. Vachnamrut G.M. 40 : Ek Dandavat Pranam Adhik Karyanu - Samjuti 7 (19-Jul-2019) 3:40
 21. Vachnamrut G.M. 40 : Ek Dandavat Pranam Adhik Karyanu - Samjuti 6 (18-Jul-2019) 5:12
 22. Vachnamrut G.M. 40 : Ek Dandavat Pranam Adhik Karyanu - Samjuti 5 (17-Jul-2019) 3:42
 23. Vachnamrut G.M. 40 : Ek Dandavat Pranam Adhik Karyanu - Samjuti 4 (16-Jul-2019) 3:42
 24. Vachnamrut G.M. 40 : Ek Dandavat Pranam Adhik Karyanu - Samjuti 3 (15-Jul-2019) 4:26
 25. Vachnamrut G.M. 40 : Ek Dandavat Pranam Adhik Karyanu - Samjuti 2 (14-Jul-2019) 3:49
 26. Vachnamrut G.M. 40 : Ek Dandavat Pranam Adhik Karyanu - Samjuti 1 (13-Jul-2019) 3:38
 27. Vachnamrut G.M. 50 : Rahasyanu, Jagatna Lochanu - Samjuti 5 (12-Jul-2019) 3:23
 28. Vachnamrut G.M. 50 : Rahasyanu, Jagatna Lochanu - Samjuti 4 (11-Jul-2019) 5:04
 29. Vachnamrut G.M. 50 : Rahasyanu, Jagatna Lochanu - Samjuti 3 (10-Jul-2019) 5:35
 30. Vachnamrut G.M. 50 : Rahasyanu, Jagatna Lochanu - Samjuti 2 (09-Jul-2019) 4:34
 31. Vachnamrut G.M. 50 : Rahasyanu, Jagatna Lochanu - Samjuti 1 (08-Jul-2019) 4:40
 32. Vachnamrut G.M. 34 : Tattva Jad Chhe Ke Chaitanya ? Tenu - Samjuti 3 (07-Jul-2019) 5:47
 33. Vachnamrut G.M. 34 : Tattva Jad Chhe Ke Chaitanya ? Tenu - Samjuti 2 (06-Jul-2019) 5:02
 34. Vachnamrut G.M. 34 : Tattva Jad Chhe Ke Chaitanya ? Tenu - Samjuti 1 (05-Jul-2019) 3:20
 35. Vachnamrut G.M. 15 : Swabhavne Vishe Shatrupanu Rakhyanu - Samjuti 6 (04-Jul-2019) 4:38
 36. Vachnamrut G.M. 15 : Swabhavne Vishe Shatrupanu Rakhyanu - Samjuti 5 (03-Jul-2019) 3:42
 37. Vachnamrut G.M. 15 : Swabhavne Vishe Shatrupanu Rakhyanu - Samjuti 4 (02-Jul-2019) 6:44
 38. Vachnamrut G.M. 15 : Swabhavne Vishe Shatrupanu Rakhyanu - Samjuti 3 (01-Jul-2019) 5:27
 39. Vachnamrut G.M. 15 : Swabhavne Vishe Shatrupanu Rakhyanu - Samjuti 2 (30-Jun-2019) 4:19
 40. Vachnamrut G.M. 15 : Swabhavne Vishe Shatrupanu Rakhyanu - Samjuti 1 (29-Jun-2019) 1:59