Sant Bhagwant Sahebji’s 80th Pragatyotsav, Dhari, India, 21 Mar 2019

  1. Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 26:01
  2. Sadguru Sant Pujya Shantibhai 11:49
  3. Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji 24:28

Brahmaswarup Bhagatji Maharaj’s 191st Pragatyotsav, Dhari, India, 20 Mar 2019

  1. Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 13:10
  2. Sadguru Sant Pujya Shantibhai 12:26
  3. Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji 26:30

Poshi Poornima Celebrations, AM-Mogri, India, 21 Jan 2019

  1. Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji - Patotsav Sabha, Poshi Poornima 20:44
  2. Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai - Mahatmya Sabha, Poshi Poornima 40:14
  3. Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji - Mahatmya Sabha, Poshi Poornima 10:04