Sadguru Sant Shri Param Pujya Ashvinbhai e Vahaveli Parayan Sarvani

 1. Prastavna 3:19
 2. Vachanamrut Marma: Gadhada Pratham 68 - Part 1 of 4 24:22
 3. Vachanamrut Marma: Gadhada Pratham 68 - Part 2 of 4 37:17
 4. Vachanamrut Marma: Gadhada Pratham 68 - Part 3 of 4 26:31
 5. Vachanamrut Marma: Gadhada Pratham 68 - Part 4 of 4 25:19
 6. Vachanamrut Marma: Gadhada Madhya 21 - Part 1 of 4 28:28
 7. Vachanamrut Marma: Gadhada Madhya 21 - Part 2 of 4 38:07
 8. Vachanamrut Marma: Gadhada Madhya 21 - Part 3 of 4 29:37
 9. Vachanamrut Marma: Gadhada Madhya 21 - Part 4 of 4 21:27
 10. Vachanamrut Marma: Gadhada Pratham 27 - Part 1 of 4 29:40
 11. Vachanamrut Marma: Gadhada Pratham 27 - Part 2 of 4 32:56
 12. Vachanamrut Marma: Gadhada Pratham 27 - Part 3 of 4 27:02
 13. Vachanamrut Marma: Gadhada Pratham 27 - Part 4 of 4 31:26
 14. Yogi Geeta Marma: Session 1 - Part 1 of 3 34:22
 15. Yogi Geeta Marma: Session 1 - Part 2 of 3 30:23
 16. Yogi Geeta Marma: Session 1 - Part 3 of 3 29:30
 17. Yogi Geeta Marma: Session 2 - Part 1 of 4 31:15
 18. Yogi Geeta Marma: Session 2 - Part 2 of 4 43:32
 19. Yogi Geeta Marma: Session 2 - Part 3 of 4 27:14
 20. Yogi Geeta Marma: Session 2 - Part 4 of 4 31:30
 21. Yogi Geeta Marma: Session 3 - Part 1 of 4 37:15
 22. Yogi Geeta Marma: Session 3 - Part 2 of 4 24:43
 23. Yogi Geeta Marma: Session 3 - Part 3 of 4 30:35
 24. Yogi Geeta Marma: Session 3 - Part 4 of 4 46:14