Sadguru Sant Shri Param Pujya Ashvinbhai e Vahaveli Pãrãyan Sarvãni

Upasana Dham, Amdavad, 26 to 28 January 2018

Sant Samgam 6

 1. Prastavna 2:51
 2. Bhagavad Geeta Darshan: Session 1 - Part 1 of 4 36:03
 3. Bhagavad Geeta Darshan: Session 1 - Part 2 of 4 34:04
 4. Bhagavad Geeta Darshan: Session 1 - Part 3 of 4 33:41
 5. Bhagavad Geeta Darshan: Session 1 - Part 4 of 4 38:41
 6. Bhagavad Geeta Darshan: Session 2 - Part 1 of 4 34:56
 7. Bhagavad Geeta Darshan: Session 2 - Part 2 of 4 33:06
 8. Bhagavad Geeta Darshan: Session 2 - Part 3 of 4 49:41
 9. Bhagavad Geeta Darshan: Session 2 - Part 4 of 4 49:47
 10. Bhagavad Geeta Darshan: Session 3 - Part 1 of 3 37:07
 11. Bhagavad Geeta Darshan: Session 3 - Part 2 of 3 41:02
 12. Bhagavad Geeta Darshan: Session 3 - Part 3 of 3 43:07