Brahmanirzar - Brahma Manan (April 2019)


Brahmanirzar
Published on 15th of every month

Brahmanirzar is a Monthly Newsletter.

Brahma Manan
Published on 23rd of every month

In every month's ‘Brahma Manan’, you will be able to listen to selected articles, prayers and pravachans which have been published in ‘Brahmanirzar’.

Additionally, you will also enjoy listening to kirtans, discourses with Sant Bhagwant Sahebji Maharaj and Santo and their message.

Pages Articles Brahmanirzar
PDF
Brahmamanan
MP3
Brahma Manan Title Song
 
01
Title
02-03
Vandan Shri Hari ne Shish Nami Anant !
Bhajan - Hari Krushna Haiyano Haar
 
04-11
Tirthottam Vadtal Dham ma Bhagwan Shri Swaminarayan
12-19
Premmurti, Karunasagar Sant Bhagwant Sahebji na 80 ma Pragatya parvani desh-videshma Bhaktibhave Ujavni
20-24
Sant Bhagwant Sahebji ni Chhe Mahatmya Sabhar Vani Sada
Bhajan - Vadtal Gaam Fulvadie Re Hindolo
 
25
Sadhu Hriday ni Prarthna Ganga - Sadguru Sant Pujya Shantibhai
26-29
Anoopam ni He Amrut Dhara - Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai
30-32
Sahebji ni Padharamni ni Ghadio Raliyamani
 
33-34
Satsang Samachar
35
Color Images
 
36
Shree Akshar Purushottam Murtipratishtha Mandir Mahotsav Logo
 

Signup for e-Newsletter