Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

 • Shree Thakorji Maharaj during Shree Sharda Pujan celebrations.

 • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai performed pujan of Dr. Manojbhai.

 • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai offered khes to Sadguru Sant Pujya Shantibhai.

 • Aacharya Vratdhari Santo, Sur Vrund and Dr. Manojbhai with Sadguru Santo Pujya Ashvinbhai and Pujya Shantibhai.

 • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai showered blessings.

 • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai showered blessings.

 • Vratdhari Santo performed pujan and tied nada-chhadi to Yajmans.

 • Vratdhari Santo performed pujan and tied nada-chhadi to Yajmans.

 • Vratdhari Santo performed pujan and tied nada-chhadi to Yajmans.

 • Pujya Ashvinbhai performed pujan of Brahmaswarup Yogiji Maharaj.

 • Pujya Ashvinbhai performed pujan and received blessings from Sant Bhagwant Sahebji.

 • Pujya Gautambhai performed pujan of Shree Ganeshji.

 • Pujya Prakashbhai offered garland and received blessings from Sant Bhagwant Sahebji.

 • Sant Bhagwant Sahebji wrote Shree Sharda Pujan Sankalp.

 • Yajmans during Shree Sharda Pujan Rituals.

 • Yajmans performed Shree Sharda Pujan Rituals.

 • Yajmans performed Shree Sharda Pujan Rituals.

 • Yajmans performed Shree Sharda Pujan Rituals.

 • Dr. Manojbhai recited Shree Sharda Pujan Sankalp written by Sant Bhagwant Sahebji.

 • Yajmans during Shree Sharda Pujan Rituals.

 • Yajmans during Shree Sharda Pujan Rituals.

 • Thal offered to Shree Saraswatiji, Shree Ganeshji and Shree Lakshmiji.

 • Thal offered to Shree Thakorji Maharaj.

 • Thal offered to Shree Thakorji Maharaj.

 • Anoopam Sur Vrund during Shree Sharda Pujan Rituals.

 • Sant Bhagwant Sahebji, Sadguru Santo Pujya Shantibhai and Pujya Ashvinbhai performed Mantra Pushpanjali.

 • Sant Bhagwant Sahebji, Sadguru Santo, Vratdhari Santo and Haribhakto performed Mantra Pushpanjali.

 • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai performed Mantra Pushpanjali.

 • Sant Bhagwant Sahebji performed Aarti.

 • Sant Bhagwant Sahebji, Sadguru Santo, Vratdhari Santo and Haribhakto performed Aarti.

 • Sant Bhagwant Sahebji performed ritual of Lakshmi Varsha on Books of Account and Puja na Paan.

 • Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai performed ritual of Lakshmi Varsha on Books of Account and Puja na Paan.

 • Sadguru Sant Pujya Shantibhai performed ritual of Lakshmi Varsha on Books of Account and Puja na Paan.

 • Sadguru Santo and Vratdhari Santo performed ritual of Lakshmi Varsha on Books of Account and Puja na Paan.

 • Sant Bhagwant Sahebji, Sadguru Santo Pujya Ashvinbhai, Pujya Shantibhai and Dr. Manojbhai during the inauguration of ‘Shree Vachnamrut MarmaSudha - Sant Samagam 7’ Audio CD.

 • Sant Bhagwant Sahebji showered blessings.

 • Sant Bhagwant Sahebji showered blessings.

 • Haribhakto during the celebrations.

 • Sadguru Santo, Vratdhari Santo and Haribhakto during Shree Sharda Pujan celebrations.

 • Pujya Peterbhai anchored Shree Sharda Pujan celebrations.

 • Jai Jai Kaar

 • Books of Account and Puja na Paan

 • Puja na Paan

Audio

 1. Sadguru Sant Pujya Ashvinbhai 28:41
 2. Dr Majojbhai Soni - Sant Bhagwant Sahebji's Sankalp 7:49
 3. Sant Bhagwant Sahebji 5:16

Video