Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

 • Anoopam Sur Vrund sang bhajans.

 • Kids sang bhajan.

 • Sant Bhagwant Sahebji, Sadguru Santo Pujya Ashvinbhai, Pujya Shantibhai and Haribhakto during Bhajan Sandhya and Cultural Program.

 • Haribhakto during Bhajan Sandhya and Cultural Program.

 • Mumbai Mandal Yuvati performed Ganesh Vandana.

 • Kharghar Yuvatio performed Bharatnatyam.

 • Mumbai Mandal Yuvatio performed Group Dance.

 • Mumbai Mandal Yuvatio performed Group Dance.

 • Mumbai Mandal Yuvako performed 'Tak ni Seva - Botad na Bhaga Doshi'.

 • Mumbai Mandal Yuvako performed 'Tak ni Seva - Botad na Bhaga Doshi'.

 • Kharghar Mandal Yuvati performed Bharatnatyam.

 • Mumbai Mandal Baheno performed Group Dance.

 • Mumbai Mandal Baheno performed Group Dance.

 • Mumbai Kishor-Yuvak Mandal performed Group Dance.

 • Mumbai Kishor-Yuvak Mandal performed Group Dance.

 • Jai Jai Kaar.

 • Sant Bhagwant Sahebji showered blessings.