Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

 1. Vachnamrut G.M. 14: Nirvikalp Samadhinu - Samjuti 1 (20-Aug-2019) 5:09
 2. Vachnamrut Sarangpur 12 : Aatmana Vicharnu - Samjuti 9 (19-Aug-2019) 6:17
 3. Vachnamrut Sarangpur 12 : Aatmana Vicharnu - Samjuti 8 (18-Aug-2019) 6:13
 4. Vachnamrut Sarangpur 12 : Aatmana Vicharnu - Samjuti 7 (17-Aug-2019) 6:07
 5. Vachnamrut Sarangpur 12 : Aatmana Vicharnu - Samjuti 6 (16-Aug-2019) 4:45
 6. Vachnamrut Sarangpur 12 : Aatmana Vicharnu - Samjuti 5 (15-Aug-2019) 4:47
 7. Vachnamrut Sarangpur 12 : Aatmana Vicharnu - Samjuti 4 (14-Aug-2019) 4:19
 8. Vachnamrut Sarangpur 12 : Aatmana Vicharnu - Samjuti 3 (13-Aug-2019) 4:04
 9. Vachnamrut Sarangpur 12 : Aatmana Vicharnu - Samjuti 2 (12-Aug-2019) 4:15
 10. Vachnamrut Sarangpur 12 : Aatmana Vicharnu - Samjuti 1 (11-Aug-2019) 3:49
 11. Vachnamrut Sarangpur 17 : Muktana Bhednu Amblini Dalinu - Samjuti 3 (10-Aug-2019) 2:22
 12. Vachnamrut Sarangpur 17 : Muktana Bhednu Amblini Dalinu - Samjuti 2 (09-Aug-2019) 3:36
 13. Vachnamrut Sarangpur 17 : Muktana Bhednu Amblini Dalinu - Samjuti 1 (08-Aug-2019) 3:13