Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

 1. Vachnamrut Sarangpur 5 : Anvay-Vyatireknu - Samjuti 6 (04-Mar-2019) 3:13
 2. Vachnamrut Sarangpur 5 : Anvay-Vyatireknu - Samjuti 5 (03-Mar-2019) 4:56
 3. Vachnamrut Sarangpur 5 : Anvay-Vyatireknu - Samjuti 4 (02-Mar-2019) 4:30
 4. Vachnamrut Sarangpur 5 : Anvay-Vyatireknu - Samjuti 3 (01-Mar-2019) 5:06
 5. Vachnamrut Sarangpur 5 : Anvay-Vyatireknu - Samjuti 2 (28-Feb-2019) 3:29
 6. Vachnamrut Sarangpur 5 : Anvay-Vyatireknu - Samjuti 1 (27-Feb-2019) 4:50
 7. Vachnamrut Sarangpur 1 : Man Jityanu - Samjuti 4 (26-Feb-2019) 1:54
 8. Vachnamrut Sarangpur 1 : Man Jityanu - Samjuti 3 (25-Feb-2019) 5:04
 9. Vachnamrut Sarangpur 1 : Man Jityanu - Samjuti 2 (24-Feb-2019) 4:18
 10. Vachnamrut Sarangpur 1 : Man Jityanu - Samjuti 1 (23-Feb-2019) 2:34
 11. Vachnamrut G.P. 77 : Gnanne Othye Dharma Khota na Karavanu - Samjuti 4 (22-Feb-2019) 5:47
 12. Vachnamrut G.P. 77 : Gnanne Othye Dharma Khota na Karavanu - Samjuti 3 (21-Feb-2019) 5:28
 13. Vachnamrut G.P. 77 : Gnanne Othye Dharma Khota na Karavanu - Samjuti 2 (20-Feb-2019) 3:36
 14. Vachnamrut G.P. 77 : Gnanne Othye Dharma Khota na Karavanu - Samjuti 1 (19-Feb-2019) 5:51
 15. Vachnamrut G.P. 71 : Bhagwannu Swarup Akshardham Sahit Viraje Chhe - Samjuti 9 (18-Feb-2019) 4:37
 16. Vachnamrut G.P. 71 : Bhagwannu Swarup Akshardham Sahit Viraje Chhe - Samjuti 8 (17-Feb-2019) 1:33
 17. Vachnamrut G.P. 71 : Bhagwannu Swarup Akshardham Sahit Viraje Chhe - Samjuti 7 (16-Feb-2019) 3:09
 18. Vachnamrut G.P. 71 : Bhagwannu Swarup Akshardham Sahit Viraje Chhe - Samjuti 6 (15-Feb-2019) 3:13
 19. Vachnamrut G.P. 71 : Bhagwannu Swarup Akshardham Sahit Viraje Chhe - Samjuti 5 (14-Feb-2019) 5:55
 20. Vachnamrut G.P. 71 : Bhagwannu Swarup Akshardham Sahit Viraje Chhe - Samjuti 4 (13-Feb-2019) 4:06
 21. Vachnamrut G.P. 71 : Bhagwannu Swarup Akshardham Sahit Viraje Chhe - Samjuti 3 (12-Feb-2019) 2:04
 22. Vachnamrut G.P. 71 : Bhagwannu Swarup Akshardham Sahit Viraje Chhe - Samjuti 2 (11-Feb-2019) 3:51
 23. Vachnamrut G.P. 71 : Bhagwannu Swarup Akshardham Sahit Viraje Chhe - Samjuti 1 (10-Feb-2019) 4:55
 24. Vachnamrut G.P. 68 : Ashta Prakarni Pratimama Ane Santma Akhand Rahyanu - Samjuti 8 (9-Feb-2019) 2:36
 25. Vachnamrut G.P. 68 : Ashta Prakarni Pratimama Ane Santma Akhand Rahyanu - Samjuti 7 (8-Feb-2019) 3:47
 26. Vachnamrut G.P. 68 : Ashta Prakarni Pratimama Ane Santma Akhand Rahyanu - Samjuti 6 (7-Feb-2019) 4:35
 27. Vachnamrut G.P. 68 : Ashta Prakarni Pratimama Ane Santma Akhand Rahyanu - Samjuti 5 (6-Feb-2019) 3:08
 28. Vachnamrut G.P. 68 : Ashta Prakarni Pratimama Ane Santma Akhand Rahyanu - Samjuti 4 (5-Feb-2019) 4:49
 29. Vachnamrut G.P. 68 : Ashta Prakarni Pratimama Ane Santma Akhand Rahyanu - Samjuti 3 (4-Feb-2019) 5:48
 30. Vachnamrut G.P. 68 : Ashta Prakarni Pratimama Ane Santma Akhand Rahyanu - Samjuti 2 (3-Feb-2019) 3:21
 31. Vachnamrut G.P. 68 : Ashta Prakarni Pratimama Ane Santma Akhand Rahyanu - Samjuti 1 (2-Feb-2019) 5:06