Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

 1. Vachnamrut G.P. 54 : Bhagvat Dharmana Poshannu, Mokshana Dvarnu - Samjuti 7 (01-Feb-2019) 5:49
 2. Vachnamrut G.P. 54 : Bhagvat Dharmana Poshannu, Mokshana Dvarnu - Samjuti 6 (31-Jan-2019) 3:50
 3. Vachnamrut G.P. 54 : Bhagvat Dharmana Poshannu, Mokshana Dvarnu - Samjuti 5 (30-Jan-2019) 3:37
 4. Vachnamrut G.P. 54 : Bhagvat Dharmana Poshannu, Mokshana Dvarnu - Samjuti 4 (29-Jan-2019) 4:32
 5. Vachnamrut G.P. 54 : Bhagvat Dharmana Poshannu, Mokshana Dvarnu - Samjuti 3 (28-Jan-2019) 5:13
 6. Vachnamrut G.P. 54 : Bhagvat Dharmana Poshannu, Mokshana Dvarnu - Samjuti 2 (27-Jan-2019) 2:07
 7. Vachnamrut G.P. 54 : Bhagvat Dharmana Poshannu, Mokshana Dvarnu - Samjuti 1 (26-Jan-2019) 1:19
 8. Vachnamrut G.P. 53 : Vadhyaghatyanu - Samjuti 3 (25-Jan-2019) 4:18
 9. Vachnamrut G.P. 53 : Vadhyaghatyanu - Samjuti 2 (24-Jan-2019) 5:46
 10. Vachnamrut G.P. 53 : Vadhyaghatyanu - Samjuti 1 (23-Jan-2019) 3:22
 11. Vachnamrut G.P. 48 : Char Prakarna Kusanginu - Samjuti 6 (22-Jan-2019) 4:16
 12. Vachnamrut G.P. 48 : Char Prakarna Kusanginu - Samjuti 5 (21-Jan-2019) 4:35
 13. Vachnamrut G.P. 48 : Char Prakarna Kusanginu - Samjuti 4 (20-Jan-2019) 2:48
 14. Vachnamrut G.P. 48 : Char Prakarna Kusanginu - Samjuti 3 (19-Jan-2019) 3:45
 15. Vachnamrut G.P. 48 : Char Prakarna Kusanginu - Samjuti 2 (18-Jan-2019) 3:49
 16. Vachnamrut G.P. 48 : Char Prakarna Kusanginu - Samjuti 1 (17-Jan-2019) 4:45
 17. Vachnamrut G.P. 24 : Gnanni Sthitinu, Mahatmyarupi Khatainu - Samjuti 8 (16-Jan-2019) 5:51
 18. Vachnamrut G.P. 24 : Gnanni Sthitinu, Mahatmyarupi Khatainu - Samjuti 7 (15-Jan-2019) 3:12
 19. Vachnamrut G.P. 24 : Gnanni Sthitinu, Mahatmyarupi Khatainu - Samjuti 6 (14-Jan-2019) 4:21
 20. Vachnamrut G.P. 24 : Gnanni Sthitinu, Mahatmyarupi Khatainu - Samjuti 5 (13-Jan-2019) 6:09
 21. Vachnamrut G.P. 24 : Gnanni Sthitinu, Mahatmyarupi Khatainu - Samjuti 4 (12-Jan-2019) 4:45
 22. Vachnamrut G.P. 24 : Gnanni Sthitinu, Mahatmyarupi Khatainu - Samjuti 3 (11-Jan-2019) 3:57
 23. Vachnamrut G.P. 24 : Gnanni Sthitinu, Mahatmyarupi Khatainu - Samjuti 2 (10-Jan-2019) 3:11
 24. Vachnamrut G.P. 24 : Gnanni Sthitinu, Mahatmyarupi Khatainu - Samjuti 1 (09-Jan-2019) 5:19
 25. Vachnamrut G.P. 5 : Dhyanna Agrahnu - Samjuti 4 (08-Jan-2019) 4:43
 26. Vachnamrut G.P. 5 : Dhyanna Agrahnu - Samjuti 3 (07-Jan-2019) 4:19
 27. Vachnamrut G.P. 5 : Dhyanna Agrahnu - Samjuti 2 (06-Jan-2019) 2:44
 28. Vachnamrut G.P. 5 : Dhyanna Agrahnu - Samjuti 1 (05-Jan-2019) 4:08