Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

 1. Vachnamrut G.M. 9 : Swarupnishthanu, Avatar Jeva Jane To Droh Thayanu - Samjuti 1 (19-Mar-2019) 5:49
 2. Vachnamrut Sarangpur 6 : Ek Avasthama Babbe Avasthanu, Char Prakarni Vaninu - Samjuti 10 (18-Mar-2019) 4:29
 3. Vachnamrut Sarangpur 6 : Ek Avasthama Babbe Avasthanu, Char Prakarni Vaninu - Samjuti 9 (17-Mar-2019) 4:01
 4. Vachnamrut Sarangpur 6 : Ek Avasthama Babbe Avasthanu, Char Prakarni Vaninu - Samjuti 8 (16-Mar-2019) 1:26
 5. Vachnamrut Sarangpur 6 : Ek Avasthama Babbe Avasthanu, Char Prakarni Vaninu - Samjuti 7 (15-Mar-2019) 4:54
 6. Vachnamrut Sarangpur 6 : Ek Avasthama Babbe Avasthanu, Char Prakarni Vaninu - Samjuti 6 (14-Mar-2019) 2:47
 7. Vachnamrut Sarangpur 6 : Ek Avasthama Babbe Avasthanu, Char Prakarni Vaninu - Samjuti 5 (13-Mar-2019) 5:02
 8. Vachnamrut Sarangpur 6 : Ek Avasthama Babbe Avasthanu, Char Prakarni Vaninu - Samjuti 4 (12-Mar-2019) 3:36
 9. Vachnamrut Sarangpur 6 : Ek Avasthama Babbe Avasthanu, Char Prakarni Vaninu - Samjuti 3 (11-Mar-2019) 4:30
 10. Vachnamrut Sarangpur 6 : Ek Avasthama Babbe Avasthanu, Char Prakarni Vaninu - Samjuti 2 (10-Mar-2019) 3:28
 11. Vachnamrut Sarangpur 6 : Ek Avasthama Babbe Avasthanu, Char Prakarni Vaninu - Samjuti 1 (09-Mar-2019) 4:40
 12. Vachnamrut G.P. 74 : Samajan apatkale kalay chhe - Samjuti 4 (08-Mar-2019) 5:05
 13. Vachnamrut G.P. 74 : Samajan apatkale kalay chhe - Samjuti 3 (07-Mar-2019) 5:56
 14. Vachnamrut G.P. 74 : Samajan apatkale kalay chhe - Samjuti 2 (06-Mar-2019) 6:14
 15. Vachnamrut G.P. 74 : Samajan apatkale kalay chhe - Samjuti 1 (05-Mar-2019) 5:11