Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

 1. Vachnamrut G.M. 38 : Mancha Bhagatnu, Praveshanu - Samjuti 5 (30-Mar-2019) Sant Bhagwant Param Pujya Sahebji 2:09
 2. Vachnamrut G.M. 38 : Mancha Bhagatnu, Praveshanu - Samjuti 4 (29-Mar-2019) 3:18
 3. Vachnamrut G.M. 38 : Mancha Bhagatnu, Praveshanu - Samjuti 3 (28-Mar-2019) 5:24
 4. Vachnamrut G.M. 38 : Mancha Bhagatnu, Praveshanu - Samjuti 2 (27-Mar-2019) 3:34
 5. Vachnamrut G.M. 38 : Mancha Bhagatnu, Praveshanu - Samjuti 1 (26-Mar-2019) 3:19
 6. Vachnamrut G.M. 9 : Swarupnishthanu, Avatar Jeva Jane To Droh Thayanu - Samjuti 7 (25-Mar-2019) 6:33
 7. Vachnamrut G.M. 9 : Swarupnishthanu, Avatar Jeva Jane To Droh Thayanu - Samjuti 6 (24-Mar-2019) 6:00
 8. Vachnamrut G.M. 9 : Swarupnishthanu, Avatar Jeva Jane To Droh Thayanu - Samjuti 5 (23-Mar-2019) 3:37
 9. Vachnamrut G.M. 9 : Swarupnishthanu, Avatar Jeva Jane To Droh Thayanu - Samjuti 4 (22-Mar-2019) 5:11
 10. Vachnamrut G.M. 9 : Swarupnishthanu, Avatar Jeva Jane To Droh Thayanu - Samjuti 3 (21-Mar-2019) 3:53
 11. Vachnamrut G.M. 9 : Swarupnishthanu, Avatar Jeva Jane To Droh Thayanu - Samjuti 2 (20-Mar-2019) 4:11
 12. Vachnamrut G.M. 9 : Swarupnishthanu, Avatar Jeva Jane To Droh Thayanu - Samjuti 1 (19-Mar-2019) 5:49
 13. Vachnamrut Sarangpur 6 : Ek Avasthama Babbe Avasthanu, Char Prakarni Vaninu - Samjuti 10 (18-Mar-2019) 4:29
 14. Vachnamrut Sarangpur 6 : Ek Avasthama Babbe Avasthanu, Char Prakarni Vaninu - Samjuti 9 (17-Mar-2019) 4:01
 15. Vachnamrut Sarangpur 6 : Ek Avasthama Babbe Avasthanu, Char Prakarni Vaninu - Samjuti 8 (16-Mar-2019) 1:26
 16. Vachnamrut Sarangpur 6 : Ek Avasthama Babbe Avasthanu, Char Prakarni Vaninu - Samjuti 7 (15-Mar-2019) 4:54
 17. Vachnamrut Sarangpur 6 : Ek Avasthama Babbe Avasthanu, Char Prakarni Vaninu - Samjuti 6 (14-Mar-2019) 2:47
 18. Vachnamrut Sarangpur 6 : Ek Avasthama Babbe Avasthanu, Char Prakarni Vaninu - Samjuti 5 (13-Mar-2019) 5:02
 19. Vachnamrut Sarangpur 6 : Ek Avasthama Babbe Avasthanu, Char Prakarni Vaninu - Samjuti 4 (12-Mar-2019) 3:36
 20. Vachnamrut Sarangpur 6 : Ek Avasthama Babbe Avasthanu, Char Prakarni Vaninu - Samjuti 3 (11-Mar-2019) 4:30
 21. Vachnamrut Sarangpur 6 : Ek Avasthama Babbe Avasthanu, Char Prakarni Vaninu - Samjuti 2 (10-Mar-2019) 3:28
 22. Vachnamrut Sarangpur 6 : Ek Avasthama Babbe Avasthanu, Char Prakarni Vaninu - Samjuti 1 (09-Mar-2019) 4:40
 23. Vachnamrut G.P. 74 : Samajan apatkale kalay chhe - Samjuti 4 (08-Mar-2019) 5:05
 24. Vachnamrut G.P. 74 : Samajan apatkale kalay chhe - Samjuti 3 (07-Mar-2019) 5:56
 25. Vachnamrut G.P. 74 : Samajan apatkale kalay chhe - Samjuti 2 (06-Mar-2019) 6:14
 26. Vachnamrut G.P. 74 : Samajan apatkale kalay chhe - Samjuti 1 (05-Mar-2019) 5:11