Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

  • Sant Bhagwant Sahebji performing darshan of Shri HariKrishna Maharaj at Shree Swaminarayan Mandir, Vadtal.

  • Sant Bhagwant Sahebji, Vratdhari Santo and Haribhakto at Shree Swaminarayan Mandir, Vadtal.

  • Sant Bhagwant Sahebji with Kamleshbhai and Ekataben during their visit to Upasana, Anoopam Mission, Mogri.

  • Sant Bhagwant Sahebji, Sadguru Sant Pujya Shantibhai with Sankarbhai and family during their visit to Parmita Mandir, Anoopam Mission, Mogri.