Open/Close Menu A Swaminarayan Socio-Spiritual & Charitable Organisation

  • Sant Bhagwant Sahebji with Anilbhai and family during padhramni at their home, Rajkot.

  • Sant Bhagwant Sahebji showers blessing during Bhumi Pujan Rituals at Dhirubhai's New plot for Mandir, Rajkot.

  • Radha Ba performs pujan and receives blessings from Sant Bhagwant Sahebji during padhramni at Kumari Maniben Vallabhbhai Patel Girls Hostel in Dhari.

  • Sant Bhagwant Sahebji, Sadguru Sant Pujya Shantibhai, Vratdhari Santo and Haribhakto at Shree Akshar Purushottam Swaminarayan Mandir, Dhari.

  • Sant Bhagwant Sahebji, Sadguru Sant Pujya Shantibhai, Vratdhari Santo and Haribhakto chanting dhun at Brahmaswaroop Yogiji Maharaj Pragatyasthan, Dhari.

  • Sant Bhagwant Sahebji showers blessing during sabha at Kumari Maniben Vallabhbhai Patel Girls Hostel in Dhari.