Yogihradaye Gunjatã Nandpanktinã Santo rachit Kirtan Surãvali

Anoopam Mission, Mogri, 23 January 2018

  1. Prastavna 2:27
  2. Muktanand swami Jiavangatha & Bhajans 46:42
  3. Premanand swami Jiavangatha & Bhajans 43:41
  4. Nishkulanand swami Jiavangatha & Bhajans 32:05
  5. Brahmanand swami Jiavangatha & Bhajans 28:12
  6. Sadguru Santo Pujya Shantibhai & Pujya Ashvinbhai singing Bhajan 7:42
  7. Sant Bhagwant Sahebji's Aashirvad 3:04